service-slider-placeholder.jpg

Vår personal

Vården och omsorgen är teambaserad och utformas tillsammans med dig som boende, eventuella närstående och personalen runt dig. Personalen arbetar efter ett salutogent* förhållningssätt, där fokus läggs på varje individs förmågor och funktioner. Alla boende ska, i den mån det går, bibehålla kroppsfunktion och delaktighet i vardagen. Det är inriktningen för alla personalkategorier.

*Begreppet myntades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, och fokuserar på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa. Omvårdnadsarbetet utgår ifrån kontaktmannaskap med mål att främja kontakten och bygga upp en trygg och hållbar relation mellan personal, vårdtagare och närstående.

Verksamhetschef - Ansvarar för boendets verksamhet enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) samt budget. Har personalansvar för cirka 60 medarbetare. I rollen ingår kunskap om regler och lagar inom området samt omvärldsbevakning. Har högskoleexamen som sjuksköterska samt lång erfarenhet inom äldreområdet.

Bemannings- och administrativ assistent - Janine Karlsson.

Omsorgspersonal - Sköter den dagliga omsorgen efter behov och önskemål från varje boende. Som boende har du din egen kontaktman. 

Sjuksköterska - Ansvarig för omvårdnaden. Har nära samarbete med ansvarig läkare (PAL). Sjuksköterskornas arbete präglas av ett etiskt förhållningssätt baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. De handleder och utbildar omvårdnadspersonalen samt har gedigen erfarenhet inom äldreomsorgen. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. 

Läkare - Kommer på besök efter kontakt med sjuksköterska.

Arbetsterapeut och sjukgymnast (Rehab) - Ansvarar för hjälpmedel, funktionsbevarande träning och aktiviteter, samt utbildning och handledning av omvårdnadspersonalen. Rehab finns tillgängliga på kontorstid.